คู่มือ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Microsoft team

 

องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคและรูปแบบการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft team ในหัวข้อ
“การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Microsoft team”
ด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ได้จัดทำองค์ความรู้ เรื่อง “เทคนิคและรูปแบบการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft team” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นถึงความรู้อันเป็นประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ในการบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี และเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของ Knowledge Management : KM ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร จึงขอเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ<<