ผลผลิตผู้ผลงานการให้บริการวิชาการ

  โครงการวิชาการบริการหารายได้
        1.โครงการจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
        2.โครงการวิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน 
        3.โครงการรับจ้างเตรียมและเทอาหารเลี้ยงเชื้อ Tcbs Agar ลงในเพลทพลาสติก

  โครงการบริการวิชาการ
        1.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการฯ
         2.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริม
        3. โครงการค่ายฝึกน้องเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
        4. โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน
        5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร
        6. โครงการอบรมผสมเทียมไก่พื้นเมือง
        7. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
        8. โครงการการบำรุงรักษาและการใช้รถขุดสำหรับเกษตรกร
        9. โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืด
        10. โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาสวยงาม
        11. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
        12. โครงการการปลูก ขยายพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในครัวเรือน
        13. โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริม
        14. โครงการประกอบสูตรอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย
        15. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน
        16. โครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองในสวน
        17. โครงการเลี้ยงไส้เดือนและการนำมูลไส้เดือนมาใช้ประโยชน์
        18. โครงการการเพาะเห็ดและการทำโรงเรือนอย่างง่าย
        19. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมสภาพอากาศสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ด


โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก
        โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั่น กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั่นมืออาชีพเพาะและอนุบาลปลาอีกงจำหน่ายเป็นการค้า
        โครงการย่อยที่ 2.2.7 โครงการสร้างผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพื่อ การเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงธุรกิจ
       โครงการย่อยที่ 2.2.8 โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกกและเสื่อจันทบูรเพื่อธุรกิจชุมชน
        โครงการย่อยที่ 2.2.9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตคอร์นเฟลกส์รสเมี่ยงคำ
        โครงการย่อยที่ 2.2.10 โครงการบ่มเพาะต้นแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์สบู่ชันโรง
        
โครงการย่อยที่ 2.2.14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนสำหรับการอบแห้งสับปะรด
        โครงการย่อยที่ 2.2.15 โครงการการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์และการจำหน่าย


ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหารผ่านศึกทรายขาว
        กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริม
        กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
        กิจกรรมที่ 3 การถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
        กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมสู่การประกอบอาชีพ
        โครงการย่อยที่ 1 โครงการหน้ากากอนามัยเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนห่างไกลไวรัสโควิด-19 
        โครงการย่อยที่ 2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในพื้นที่ว่างหลังบ้านพร้อมเก็บข้อมูลเชิงวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับพัฒนาเป็นอาชีพ
        โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาสินค้าการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
        โครงการย่อยที่ 4 โครงการอบรมการประดิษฐ์เครื่องกดเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ในชุมชน


โครงการถ่ายทอดการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนให้กิจการของสังคมให้ยั่งยืน
        โครงการย่อยที่ 6 นวัตกรรมน้ำมังคุดอินทรีย์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
        โครงการย่อยที่ 7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซอสผลไม้จากผลไม้ในชุมชนเพื่อการค้า

        โครงการย่อยที่ 8 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตคอร์นเฟลกส์รสเมี่ยงคำ
        โครงการย่อยที่ 9 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางสระเก้าอย่างมีส่วนร่วม