บุคลากรสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                      นางจารุภา สุนทร

โทรศัพท์ :                      -

อีเมล์ :                          nahjanah_02@hotmail.com

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                      นางขวัญชนก อังศุสิงห์

โทรศัพท์ :                       -

อีเมล์ :                          kuanchanok_au@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวจันทนี  ทับทิมทอง

โทรศัพท์ :                        -

อีเมล์ :                            chantanee_tu@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                        นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ห้องสโมสรนักศึกษา

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวสุกัญญา  ละสะมัน

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                            sukanya_la@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวศันสนีย์   บุญแย้ม

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                            sansanee_bu@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                        นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวผกามาศ    คร่องยุทธ

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                            phakamas_kh@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                        นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวเบญจวรรณ  พัฒเสมา

โทรศัพท์ :                         -

อีเมล์ :                            benchawan_ph@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อ-สกุล :                          นางสาวณัฐกมล ผ่องกมล

โทรศัพท์ :                          -

อีเมล์ :                              natkamon_ph@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง :                          เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :                สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

ชื่อ-สกุล :                          นายชัยพร  ทันใจ

โทรศัพท์ :                          -

อีเมล์ :                              thonjai.2002@gmail.com

ตำแหน่ง :                          เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :                สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ห้องสโมสรนักศึกษา