ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ [อ่าน : 96 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา โครงการ education next forum 2021 [อ่าน : 78 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง 2564 [อ่าน : 78 ครั้ง]
 • ขอเลื่อนการจัดโครงการ ศาสตรจารย์อาคันตุกะ (visiting Professor) [อ่าน : 93 ครั้ง]
 • เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling&Networking Contest ปีที่ 9 [อ่าน : 90 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการสหกิจศึกษาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ [อ่าน : 80 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ขอเชิญนักวิจัย คณาอาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป [อ่าน : 96 ครั้ง]
 • "ผ้าป่าสามัคคี บ้าน วัด มหาวิทยาลัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" [อ่าน : 147 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ประจำปีกา่รศึกษา 2562 [อ่าน : 111 ครั้ง]
 • สื่อประชาสัมพันธ์ "เปลี่ยนหน่วยบริการบนมือถือได้ด้วยตนเอง สิทธิบัตรทอง" [อ่าน : 122 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 [อ่าน : 174 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ [อ่าน : 121 ครั้ง]
 • จดหมายข่าวบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563 [อ่าน : 146 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกรมการข้าวและงานวิจัย [อ่าน : 168 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ [อ่าน : 151 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ Digiwar นักประดิษฐ์พิชิตโควิด เพื่อชุมชนคร... [อ่าน : 154 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีฯ [อ่าน : 129 ครั้ง]
 • ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ [อ่าน : 227 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก" [อ่าน : 191 ครั้ง]
 • อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020[อ่าน : 204 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือ... .[อ่าน : 180 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สัง... .[อ่าน : 342 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพั... .[อ่าน : 242 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อกา... .[อ่าน : 220 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .[อ่าน : 232 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร[อ่าน : 222 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่องประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ... .[อ่าน : 265 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1(EEM#๑) .[อ่าน : 348 ครั้ง]
 • ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น"... .[อ่าน : 259 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐x .[อ่าน : 273 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ .[อ่าน : 254 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8 .[อ่าน : 267 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงหลังเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ .[อ่าน : 267 ครั้ง]
 • เชิญชวนร่วมโครงการ "โครงการแบ่งปัน&ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" .[อ่าน : 347 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ .[อ่าน : 303 ครั้ง]
 • นำเสนอห้องเรียนของโลกสมัยใหม่ .[อ่าน : 329 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ โครงการการบิรการวิชาการแก่สังคม โครงการการบิรการวิชาการแก่สั.งคม[อ่าน : 385 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019[อ่าน : 398 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร ISO14001 ISO45001 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร ISO14001 ISO45001[อ่าน : 325 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): T... .[อ่าน : 294 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 178