ระบบทะเบียนออนไลน์

ประกาศ
แจ้งนักศึกษา โควตาพิเศษ ทีี่จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2560 ขอให้ส่งแฟ้มสะสมผลงานของภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วยค่ะ

เข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก