บุคลากร

อาจารย์และที่ปรึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์   โนนม่วง

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ด้านสารสนเทศ

 

อาจารย์วิรัตน์   ขาวสร้อย

ที่ปรึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ศุภากร   สุจริตชัย

ที่ปรึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกห้องสมุด

 

บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายศักดิ์นรินทร์   ช่างเรือน

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

นายวิรัตน์ เติมแต้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แผนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

นายบรรเทิง วิธี

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา แผนกโสตทัศนศึกษา

นายดุสิตธร เงินพรัก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แผนกระบบสารสนเทศ

นางสาววันทนา นาคทิพย์

หัวหน้าแผนกห้องสมุด

นางสาวทิพวรรณ สังข์เทพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญญรัตน์ บุญมี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด